ขั้นตอนการซื้อขาย

 1. ด้วยตนเองผ่าน ระบบซื้อขายออนไลน์ของทางบริษัท เช่น Streaming / efin Trade Plus
 2. ผ่านผู้แนะนำการลงทุนของท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

บริษัทฯจะดำเนินการตัด-ฝากเงินในบัญชีธนาคารของลูกค้าผ่านระบบ ATSตามที่ลูกค้าแจ้งไว้กับบริษัทเพื่อการชำระราคาค่าซื้อ/ขายหลักทรัพย์และเพื่อการฝากเงินเข้าบัญชีซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ไม่มีค่าใช้จ่าย ธนาคารที่สามารถแจ้งใช้บริการได้ มีดังนี้ BBL / KBANK / SCB /KTB / BAY / KKP / TTB / UOB / CIMBT / LH / TISCO

วิธีสมัครบริการหักเงินผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ATS

 1. ดาวโหลดเอกสารสมัคร ATS "หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก" คลิกที่นี่ (รอธนาคารอนุมัติประมาณ 2-3 สัปดาห์)
 2. สมัครด้วยตนเองผ่านทางตู้ ATM ของธนาคารดังนี้ **อนุมัติทันที**

ขั้นตอนการสมัคร ATS ผ่านตู้ ATM

ขั้นตอนการสมัคร ATS ผ่าน Website

ขั้นตอนการสมัคร ATS ผ่าน Mobile Phone

การแจ้งฝากเงินผ่านระบบการตัดบัญชีอัตโนมัติ (ATS) สามารถแจ้งผ่านช่องทางดังนี้ 

 1. โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัท
  • เจ้าหน้าที่ทีมชำระรายการ โทร. 0 2009 8251-9 หรือส่ง email มาที่ : esettlement@yuanta.co.th
  • ออนไลน์เซอร์วิส (Online Service)0 2009 8000
  • เจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน
 2. แจ้งผ่านระบบ E-Service เข้าระบบการซื้อขาย แจ้งการฝากเงิน ที่หัวข้อ E-Service เลือกหัวข้อ E-Service Request เมนู Collateral เลือกหัวข้อ วางเงินหลักประกัน

หมายเหตุ: กรณีแจ้งตัดเงินหลังเวลา 16.30 น. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการตัดเงินในวันทำการถัดไป ถอนตามจำนวนเงิน Cash balance ขั้นต่ำ 10,000 บาท

การฝากเงินผ่าน Bill Payment ช่องทางนี้จะเพิ่มความสะดวก ลูกค้าไม่ต้องส่งหลักฐาน การฝากเงินให้บริษัทหากข้อมูลการฝากเงินครบถ้วน
*** ข้อควรระวัง***
 • บริษัทจะไม่รับฝากเงินหลักประกันที่โอนมาจากบัญชีธนาคารจากชื่อบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อลูกค้า
 • บริษัทจะรับฝากเงินหลักประกันเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ถ้าชื่อและนามสกุลของเจ้าของบัญชีธนาคาร
   ผู้โอนเงินตรงกับชื่อและนามสกุลของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบริษัทฯ และระบุ Ref.1 (เลขประจำตัวบัตรประชาชน)
   Ref2. (เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์) ถูกต้องตรงกันเท่านั้น
 • หากรายการโอนเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่บริษัทกำหนด จะต้องนำส่งเอกสารต่าง ๆ ตามที่บริษัทฯกำหนดเพื่อขอโอนเงินคืนต่อไป**


ท่านลูกค้าสามารถฝากเงินผ่าน Bill payment ได้ 10 ธนาคารตามช่องทางดังนี้

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต

หมายเหตุ

 1. ข้อมูลที่สำคัญที่ต้องระบุในการชำระเงิน
  • ชื่อ – นามสกุล / รหัสบริษัท (Comp. Code)
  • Ref.1 : เลขที่บัตรประชาชน (13 หลัก) กรณีเลขที่ Passport ไม่ครบ 13 หลัก โปรดใส่เลข 0 ต่อท้ายให้ครบ 13 หลัก เช่น 1238952476000
  • Ref.2 : ใส่เลขที่บัญชีซื้อขาหลักทรัพย์ 8 หลัก 12345671 หลักสุดท้ายคือประเภทบัญชี (ได้แก่ 1=Cash account 3=Cash balance 8=Margin account) สำหรับบัญชี TFEX ให้ระบุ”0”แทน “-“ ดังนี้ TFEX (internet)=12345604 TFEX(marketing)=12345600 )
 2. เงื่อนไขการฝากเงิน
  • หากต้องการให้การฝากเงินมีผลบนระบบการซื้อขายภายในวันที่ฝาก โปรดแจ้งมายังบริษัท ภายใน 16.00 น. มิฉะนั้น การฝากเงินจะมีผลบนระบบในเช้าวันทำการถัดไป
  • หากลูกค้าฝากเงินหลังเวลา 16.30 น. จะถือว่าเป็นรายการฝากเงินของวันทำการถัดไป และมีผลบนระบบในวันมะรืน (T+2)
 3. การแจ้งฝากเงิน
  • แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ โทร. 0 2009 8251-9 หรือส่ง email address มาที่ esettlement@yuanta.co.th
  • ออนไลน์เซอร์วิส (Online Service)0 2009 8000
  • เจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน
  • แจ้งการฝากเงินผ่านระบบ E-Service เลือกหัวข้อ E-Service Request เมนู Collateral เลือกหัวข้อ วางเงินหลักประกัน

*** หยวนต้า พร้อมให้บริการฝากเงินผ่านช่องทาง E-Payment ช่องทางใหม่ เริ่มให้บริการตั้งแต่ 17 เมษายน 2560 เป็นต้นไป สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องนำส่งหลักฐานการฝากเงิน วงเงินขึ้นทันทีหลังจากทำรายการฝากเงินสำเร็จ

การฝากเงินผ่านระบบ E-Payment รวม 6 ธนาคาร
การฝากเงินผ่าน E-Payment คือ บริการโอนเงินฝากจากบัญชีธนาคารของลูกค้าเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท มีข้อดีดังนี้
  1. ระบบจะเพิ่มอำนาจการซื้อ (Line Available) ให้ท่านทันที (ภายในวันทำการเวลา 08.30 - 16.30 น.)
  2. ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการฝากเงิน บริษัทรับผิดชอบจ่ายให้
  3. ลูกค้าไม่ต้องนำส่งหลักฐานการฝากเงินใด ๆ ให้บริษัท

1. ธนาคารที่ให้บริการแบบ Single Sign-on มี 4 ธนาคาร สามารถสมัครใช้บริการผ่านช่องทางดังนี้

ช่องทางการสมัครใช้บริการ E-Payment
ธนาคาร สมัครด้วยแบบฟอร์ม* Internet Banking    ATM    Company Code
(Internet Banking/ATM)
ธ.กสิกรไทย คลิกที่นี่ ยังไม่มีบริการ คลิกที่นี่ 32199
ธ.กรุงเทพ คลิกที่นี คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ 12429
ธ.ไทยพาณิชย์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ 4013
ธ.กรุงไทย คลิกที่นี่ ยังไม่มีบริการ ยังไม่มีบริการ 5357

*กรณีสมัครด้วยแบบฟอร์มของแต่ละธนาคาร ต้องใช้เอกสารประกอบคือ
  1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ/ธนาคาร (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร 1 ฉบับ/ธนาคาร (รับรองสำเนาถูกต้อง)
หมายเหตุ : กรุณาลงนามด้วยลายเซ็นเหมือนที่ให้ไว้กับทางธนาคารเท่านั้น

หากบริการ E-Payment ได้รับการอนุมัติจากทางธนาคาร บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ดังนี้
  1. สมัครผ่านระบบ Internet / ATM จะใช้เวลา 1 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ
  2. สมัครด้วยแบบฟอร์มของแต่ละธนาคาร จะใช้ประมาณ 2 สัปดาห์ หลังจากที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์

2. ธนาคารที่ให้บริการแบบ Double Sign- on มี 2 ธนาคาร พร้อมให้บริการ 28 มีนาคม 2561

ธนาคาร ช่องทางการสมัครใช้บริการ
ธ.กรุงศรีอยุธยา  ลูกค้าสามารถติดต่อสมัครใช้ Internet Banking ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา แต่ละสาขาได้โดยตรง
ธ.ทีเอ็มบีธนชาต  ลูกค้าสามารถติดต่อสมัครใช้ Internet Banking เพื่อบริการ I-payment ที่ธนาคารทีเอ็มบีธนชาตแต่ละสาขาได้โดยตรง
หมายเหตุ: ลูกค้าต้องมี User & password โดยสมัครใช้บริการ Internet Banking กับธนาคารก่อนจึงสามารถทำธุรกรรม E-payment ได้

วิธีการฝากเงินผ่าน E-Payment (หลังจากที่ลูกค้าได้รับอนุมัติจากธนาคารแล้ว)
1. Log In เข้าหน้าเว็บไซต์ของบริษัท www.yuanta.co.th
2. คลิกเมนู e-service > e-payment > คลิกเลือกการฝากเงิน > ใส่จำนวนเงิน > ใส่รหัส Pin 6 หลัก
3. วงเงินจะขึ้นทันทีหลังจากทำรายการฝากเงินสำเร็จ โดยระบบจะส่ง email แจ้งไปยังลูกค้าเพื่อทราบผลการฝากเงินดังกล่าวด้วย
หมายเหตุ : ยอดเงินที่ฝาก/โอนต่อครั้ง นั้น ขึ้นอยู่กับลูกค้ากำหนดวงเงินในบัญชีเงินฝากสำหรับทำธุรกรรมผ่านระบบของแต่ละธนาคาร
          กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อที่ ออนไลน์เซอร์วิส (Online Service)0 2009 8000 หรือฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ โทร. 0 2009 8251-9

การฝากเงินผ่านระบบการโอนเงินทางเครือข่ายอิเลคทรอนิกส์ระหว่างธนาคารผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (BAHTNET)


ลูกค้าสามารถใช้บริการระบบ BAHTNET ของธนาคารแห่งประเทศไทย ผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินกับทางธนาคารโดยตรง รายการละ 250 บาท หลังจากนั้นลูกค้าส่งหลักฐานการโอนเงินมายังบริษัทตามช่องทางดังนี


การแจ้งฝากเงิน

 • แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ โทร. 0 2009 8251-9 หรือส่ง email address มาที่ esettlement@yuantat.co.th
 • แจ้ง ออนไลน์เซอร์วิส (Online Service)0 2009 8000
 • เจ้าหน้าที่ผู้แนะนาการลงทุนของท่าน
 • แจ้งการฝากเงินผ่านระบบ E-Service เลือกหัวข้อ E-Service Request เมนู Collateral เลือกหัวข้อ วางเงินหลักประกัน

  ท่านลูกค้าสามารถแจ้งรายการถอนเงินได้ตามช่องทางที่บริษัทฯ มีให้บริการดังนี้
  1. แจ้งถอนเงินผ่านระบบ E-Service เลือกหัวข้อ E-Service Request > Cash Withdraw > คลิกเลือกเมนูถอนเงิน ดังนี้

  • เมนู ถอนเงินด่วน (ถอนปุ๊บเงินเข้าบัญชีธนาคารปั๊บ) พร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
  เงื่อนไขการถอนเงินด่วน
  1. ยอดเงินที่ถอนได้ • สูงสุด 500,000 บาท/บัญชี/วัน ขั้นต่ำ 200 บาท
  2. วัน/เวลาที่แจ้งถอน • จันทร์-อาทิตย์ เวลา 02.00 – 23.00 น.
  3. เวลาที่ได้รับเงิน • ได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้าทันที
  *** กรณีต้องการถอนมากกว่า 500,000 บาท สามารถทำรายการถอนเพิ่มตามเงื่อนไขได้ที่เมนูโอน/ถอนหลักประกัน เพิ่มเติมได้
  • เมนู โอน/ถอนหลักประกัน ปรับเวลาให้ลูกค้าได้รับเงินเข้าบัญชีเร็วกว่าเดิม พร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
  เมนู โอน/ถอนหลักประกัน
  1. แจ้งถอนเงิน ก่อน 11.00 น. - จะได้รับเงินภายใน 12.00 น.ของวันทำการเดียวกัน
  2. แจ้งถอนเงิน หลัง 11.00 น. - จะได้รับเงินภายใน 12.00 น. ของวันทำการถัดไป
  3. เวลาที่ได้รับเงิน - 30 ล้านบาทต่อวัน (ทำผ่าน E-service สูงสุด 10 ล้านบาท ต่อรายการ สามารถแยกรายการถอนให้ครบ 30 ล้านบาทได้)
  4. กรณีต้องการถอนเงินเกิน 30 ล้านบาทต่อวัน - โปรดทำรายการด้วยเอกสารใบถอนเงิน
2. แจ้งถอนเงินตามแบบฟอร์มขอถอนเงิน คลิกแบบฟอร์ม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ออนไลน์เซอร์วิส (Online Service)0 2009 8000 หรือ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ โทร. 0 2009 8251-9

การแจ้งฝากหลักทรัพย์

กรณีใบหุ้น (Script)

 • นำส่งใบหลักทรัพย์ที่สลักหลังโอนออก
 • แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น (รับรองสำเนาถูกต้อง)
หมายเหตุ: บริษัทจะนำฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีของท่านหลังจากผ่านการตรวจสอบจาก บริษัทศูนย์รับฝากฯ แล้ว

กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless)

 1. รับโอนหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์อื่น
  • ท่านจะต้องแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์ต้นทางที่ท่านฝากหลักทรัพย์อยู่ โอน หลักทรัพย์มายัง บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โดยระบุเลขที่สมาชิกผู้รับโอนเป็น 019-000000002-9
  • ระบุชื่อ - นามสกุล และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้รับโอน
หมายเหตุ: บริษัทจะนำฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีของท่าน หลังจากบริษัทได้ทำการรับโอนหุ้นผ่าน ระบบของบริษัทศูนย์รับฝากฯ แล้ว
 1. รับโอนจากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (บัญชี 600)
  • กรอกข้อมูลขอรับโอนหุ้นจากบัญชี 600 ตามแบบฟอร์ม “แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์”
  • แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น (รับรองสำเนาถูกต้อง)
หมายเหตุ: บริษัทจะนำฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีของท่าน หลังจากผ่านการตรวจสอบจาก บริษัทศูนย์รับฝากฯ แล้ว
การแจ้งถอนหลักทรัพย์

ถอนหลักทรัพย์เป็นใบหุ้น

 1. กรอกแบบฟอร์ม “ใบคำขอถอนหลักทรัพย์” พร้อมลงลายมือชื่อผู้ขอถอน ให้เหมือนกับที่ให้ไว้กับบริษัท
 2. กรอกแบบฟอร์มของบริษัทศูนย์รับฝากฯ “แบบคำขอให้ออกใบหลักทรัพย์” พร้อมให้บุคคลที่จะให้มีชื่อปรากฏหน้าใบหลักทรัพย์ลงชื่อในช่องเจ้า ของหลักทรัพย์ และแนบสำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 3. จัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัท
 4. ค่าธรรมเนียมในการถอนหลักทรัพย์ คิดหลักทรัพย์ละ 100 บาท
หมายเหตุ: ท่านจะได้รับใบหลักทรัพย์ภายใน 30 วันหลังจากที่บริษัทยื่นเรื่องถอนหลักทรัพย์กับบริษัทศูนย์รับฝากฯ

ขอโอนหลักทรัพย์ ไปยังบริษัทหลักทรัพย์อื่น

สามารถแจ้งได้ 2 วิธี ดังนี้

 1. แจ้งโอนผ่านระบบ E-Service Request เลือก Stock Deposit/Withdraw Request เลือกข้อ Stock withdraw
 2. กรอกแบบฟอร์ม “ใบแจ้งการโอนหลักทรัพย์”พร้อมลงลายมือชื่อผู้ขอถอนเหมือนกับที่ให้ไว้กับบริษัท และจัดส่งใบแจ้งการโอน หลักทรัพย์ มายังบริษัท
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมในการโอนหลักทรัพย์ คิดหลักทรัพย์ละ 50 บาท

ขอโอนหลักทรัพย์ไปยัง บัญชีอื่นภายในบริษัท

ท่านจะต้องส่งคำสั่งขอโอนหลักทรัพย์เป็นลายลักษณ์อักษร โดยดำเนินการ ดังนี้

 1. แจ้งโอนผ่านระบบ E-Service Request เลือก Stock Deposit/Withdraw Request เลือกข้อ Stock withdraw
 2. กรอกแบบฟอร์ม “ใบแจ้งการโอนหลักทรัพย์” พร้อมลงลายมือ ชื่อผู้ขอถอนเหมือนกับที่ให้ไว้กับบริษัท และ จัดส่งใบแจ้งการโอนหลักทรัพย์ มายังบริษัท
หมายเหตุ: โอนระหว่างบัญชีลูกค้าภายในบริษัท ไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นต่ำกว่า 1 Board lot


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ออนไลน์เซอร์วิส (Online Service)0 2009 8000 หรือ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ โทร. 0 2009 8251-9
/index.php/financial/trading_step W42 YT.18.30.82